ร้านหญ้าแฝก เราขายสินค้ามากกว่า 15 ปี หญ้าแฝกและพันธุ์หญ้าแฝกจํานวนมากสําหรับนําไปปลูกเพื่อแก้ปัญหาการพังทลายของดินและนํ้าได้ หญ้าแฝกนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างและยังแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีคุณสมบัติดีและเหมาะสมที่สุดต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะว่าหญ้าแฝกเจริญเติบโตขึ้นเป็นกอใหญ่และยังมีรากที่ยาว  หญ้าแฝกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและจึงส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีการลดน้อยลง ทำให้บางพื้นที่ประสบปัญหาของการชะล้างพังทลายของดินและนํ้าจึงได้มีการจัดทำโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินการในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและที่ผ่านมา ทำให้มีการสืบทอดการปลูกหญ้าแฝก และทำให้ผู้ที่สนใจหรือเกษตรกรได้รับทราบถึงวิธีการขั้นตอนการนําหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ต่างๆๆ เช่น นําไปปลูกเพื่อไม่ให้ดินเกิดการพัทลาย และนําไปทําเป็นที่มุงลังค่าให้บ้านอีกด้วยและยังนําใบหญ้าแฝกไปทํานํ้าหอม

                               ใบประกอบพาณิชยกิจ ของเว็บไซต์ ขายหญ้าแฝก.net  เพื่อยืนยันว่า เรามีตัวตนจริง

ใบทะเบียนการค้า

33506958_1671827282932992_911703853362053120_n33473160_1671822509600136_5608139656827764736_n

และประโยชน์อื่นๆๆอีกมากมาย ทำให้เรารู้จักประโยชน์ของหญ้าแฝกมากขึ้น และเรายังขายหญ้าแฝกด้วยนะ การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดินพังทลายยังช่วยการดักตะกอนของดินหญ้าแฝกการขยายแม่พันธุ์คือการนำแม่พันธุ์ของหญ้าแฝกที่มีลักษณะดี นํามาขยายพันธุ์ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการปลูกลงดินหรือปลูกลงถุงพลาสติกขนาดใหญ่ หรือแม้แต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งส่วนการขยายพันธุ์ต้นกล้าหญ้าแฝกนั้นก็คือการนำหน่อที่ได้จากการขยายของแม่พันธุ์มาเพาะชำ เพื่อที่จะนำไปปลูกในพื้นที่เตรียมเอาไว้ กล้าหญ้าในถุงพลาสติกที่มีขนาดเล็ก หรือกล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือยการดูแลรักษาหญ้าแฝกที่แข็งแรงมาปลูกก็จะได้แนวรั้วหญ้าแฝก จะมีการเจริญเติบโตเร็วและแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการเลือกช่วงเวลาปลูกหากเป็นช่วงต้นฤดูฝนจะถือว่ามีความเหมาะสมที่สุด เพราะสภาพของดินที่ปลูกในช่วงต้นฤดูฝนนั้นจะมีความชุ่มชื้น การดูแลรักษาด้วยการใส่ปุ๋ยหมักตามแถวหญ้าแฝกก็จะเป็นการช่วยให้หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น และการปลูกซ่อมแซมในช่วงฤดูฝนจะทำให้ได้แนวรั้วหญ้าแฝกที่แข็งแรง หญ้าแฝกติดง่ายเพราะหญ้าแฝกทนแดดทนฝนไม่ต้องดูแลมากปล่อยให้หญ้าแฝกโตตามธรรมชาติจะดีกว่า

3188